top of page

Raamatupidamise algõpe

Igas tunnis teoreetiline osa ja praktilised ülesanded. Töövihik põnevate ja erinevate ülesannetega. Õpilased saavad tunnis tehtud töid võrrelda, koos tulemusi arutada ning konsulteerida juhendajaga. Kõik, mis vajab selgitamist, saab selgitatud. Arvuti kasutamine ei ole tunnis vajalik, tööd tehakse kaustiku ning töövihikuga

NB! Osalejate arv piiratud!  Kokku on kursusel 8  kohta.            

 

2020 aastal planeeritud ainult üks kursus.

08.01-15.04.2020   Kolmapäeva hommikuti  9:00 -12:00 (4 vaba kohta)

Kursused toimuvad Tallinnas aadressil Mustamäe tee 5.

Kokku 60 akadeemilist tundi.

Kursuse hind 250 eurot , osamaksete võimalus (lõpphind ei muutu)!

 

Tuludeklaratsiooniga saab tagasi 20%! (Loe lisaks allpool asuvas osas tulumaksu tagastuse kohta) 

 

Hind sisaldab: kursuse õppematerjale ja -tarvikuid, kohvipausid.

 

Rohkem infot ning küsimustele vastuseid saab  e-maili teel SteplineInvest@gmail.com 

PROGRAMMI TEEMAD:

1.      Sissejuhatus raamatupidamisse.

2.      Riikliku aruandluse liigid.

3.      Raamatupidamise mõiste ja tema alamliigid.

4.      Raamatupidamise bilansi mõiste tema ülesehitus ja muutused.

5.      Konto mõiste,tema liigid majandusliku sisu järele.

6.      Kontoplaan.

7.      Kahekordse kirjendamise põhimõiste ning selle abil majandustehingute kajastamine raamatupidamises.

8.      Algdokumentide liigid ning neile esitatavad nõuded.

9.      Raamatupidamise registrite liigid.

10.    Raamatupidamise algdokumentide ja registrite parandamine.

11.    Kassa ja pangaoperatsioonid.

12.    Aktsiad ja muud väärtpaberid.

13.    Arveldused aruandvate isikutega.

14.    Arveldused ostjate ja tellijatega,ostjate ettemaksud, nõuete hindamine.

15.    Varude mõiste nende hindamise meetodid ja arvestus.

16.    Arveldused hankijatega.

17.    Põhivarade liigid nende arvestus,põhivarade kulumi arvestus, mahakandmine ja müük.

18.    Palgaarvestus ja selle läbiviimiseks kasutatav seadusandlus.

19.    Omakapitali arvestus,aktsiate liigid.

20.    Tulude ja kulude liigidning nende arvestus raamatupidamises.

21.    Lühiülevaade Eestis kehtivatest maksudest, maksuarvestuse läbiviimise põhimõtted ja selleks raamatupidamise kannete koostamine.

22.     Praktilised tööd.

22.1.  Algdokumentide täitmine ja nendes olevate majandustehingute põhjal raamatupidamise lausendite koostamine (Raamatupidamise kannete tegemine ).

22.2.  Pearaamatusse raamatupidamise kannete sissekandmine ja seal lõppsaldode väljatoomine ning nend põhjal kontode käibeandmiku koostamine.

22.3.  Raamatupidamise bilansi koostamine.

22.4.  Kasumiaruande koostamine.

22.5.  Maksuaruandluse koostamine.

Õppima võivad asuda kõik, kellel on: 

 

- eesti keele oskus;

- kelle tervislik seisund võimaldab tööle asuda raamatupidaja assistendi ametikohal;

- kelle arvutioskus on vähemalt algtasemel.

Kursus annab ettevalmistuse iseseisvaks tööks raamatupidaja ametikohal väike firmas või raamatupidaja assistendi kohal suures ettevõttes.

Lühidalt raamatupidaja assistendi tööst:

Raamatupidaja korraldab raamatupidamisarvestust. Töötempo võib olla väga kiire. Palju tööd tuleb ära teha arvutiga. 

Soovitavad isikuomadused on:

-        Oma töö ja aja planeerimisoskus,

-        täpne,

-        kohusetundlik,

-        hea suhtleja.

Soovitavad iseloomuomadused on:

-        hoolivus,

-        kannatlikkus,

-        püsivus. 

Tööülesanded nõuavad paindlikku ja kiiret tegutsemist, täpsust, pingetaluvust ning korrektsust.
 
Kasuks tuleb ka koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime, kannatlikkus, meeldiv ja viisakas käitumine.

Thanks! Message sent.

 

Koolituskulude tulumaksutagastuse muudatused
Alates 1. jaanuarist 2016 muutus koolituskulude tulumaksutagastuse regulatsioon täiskasvanute täienduskoolitustel osalejatele ja huvikoolis õppijatele.
Tulumaksuseaduse järgi on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aastase
sugulase (nt lapse või lapselapse), õe või venna koolituskulud või ühe alla 26 aastase Eesti alalise elaniku koolituskulud.
Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu:


kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning
kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud
kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe.
Kui õppekaval sellist eesmärki ei ole, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.
Koolituskuluks ei loeta A- ja B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid.
Huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna üksnes juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18- aastane.
Seega vanemate isikute huvikoolis õppimise kulusid maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata ei saa.

Stepline Invest Koolitus OÜ'l on esitatud majandustegevuse teade nr 204897 mille kehtivust saab kontrollida eesti hariduse infosüsteemi avalikust vaatest otsides ettevõtte nime järgi majandustegevuse teateid.  

bottom of page